Statut przedszkola

Statut Przedszkola opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty / tekst jednolity Dz. U. Z 1996 r. Nr 67, rozdz. 329 z późn. zm. /

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1

 

 1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach.

 2. Siedzibą przedszkola jest budynek położony przy ul. M. Konopnickiej 14 w Czechowicach-Dziedzicach.

 3. a/ Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy Czechowice-Dziedzice bez osobowości prawnej.

b/ Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Czechowice-Dziedzice.

c/ Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląskie Kuratorium Oświaty Katowice Delegatura w Bielsku-Białej.

 

 

§ 2

 

 1. Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.

 2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalone są z organem prowadzącym i zatwierdzone są w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.

W okresie szkolnych ferii zimowych, letnich oraz przerw świątecznych, a także dodatkowych dni wolnych od pracy przedszkole może w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną ograniczyć liczbę oddziałów.

 1. Dzieci przebywające w przedszkolu mogą korzystać z wyżywienia.

a/ Dyrektor przedszkola zawiera z rodzicami / opiekunami / umowę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

b/ W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1,2 lub 3 posiłków. Za śniadanie pobiera się opłatę w wysokości 25% stawki dziennej, zaobiad pobiera sięopłatę w wysokości 60% stawki dziennej, za podwieczorek pobiera się opłatę w wysokości 15% stawki dziennej.

c/ Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców bądź opiekunów.

d/ Miesięczne opłaty za przedszkole potwierdzone na imiennych książeczkach opłat, winne być uregulowane terminowo do 10 dnia każdego miesiąca w bankach na poczcie lub w kasie ZOPO.

e/ W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, przysługuje zwrot wpłaty zgodnie z umową.

f/ Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki.

g/ Przedszkole współdziała z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w sprawie dofinansowania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu dla rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej.

 1. Usługi świadczone przez przedszkole w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

 2. Dodatkowe usługi świadczone przez przedszkole są odpłatne,

6. Koszt jednej godziny zajęć, o których mówi ppkt a wynosi:

a/ 0,15% aktualnego minimalnego wynagrodzenia określonego zarządzeniem przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia usług,

b/ 75 % stawki określonej w ppkt a/ dla każdego z dwojga dzieci uczęszczających do przedszkola z tej samej rodziny,

c/ 50 % stawki określonej w ppkt a/ dla każdego z trojga dzieci uczęszczających do przedszkola z tej samej rodziny,

d/ 50 % stawki określonej w ppkt a/ dla każdego z dzieci posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształecenia specjalnego,

e/ 50 % stawek określonych w ppkt a,b,c,d, dla dzieci korzystających z usług świadczonych przez przedszkole w okresie wakacyjnym, tj w lipcu i sierpniu, za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

f/ wyliczone opłaty w ppkt a,b,c,d,e, zaokrągla się do pełnych 10 groszy. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia usług

f/ opłatę miesięczną ustala się jako iloczyn stawki godzinowej określonej w ppkt a,b,c,d,e, i liczby godzin, w czasie których dziecko korzysta ze świadczeń określonych w pkt 5.

 

 

 

II CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

 

§ 3

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

 1. wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

 2. wychowaniu dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu , na ulicy,

 3. kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek,

 4. rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

 5. trosce o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność ruchową, aby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach i grach sportowych,

 6. budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także rozwijaniu umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

 7. wprowadzaniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijaniu umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

 8. kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej,

 9. zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowaniu tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w szkolnym kształceniu.

 1. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci,

 2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

 3. wspomaganie rozwoju mowy dzieci,

 4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,

 5. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności ruchowej dzieci,

 6. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

 7. wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem,

 8. wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec,

 9. wychowanie prze sztukę – różne formy plastyczne,

 10. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,

 11. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,

 12. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,

 13. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,

 14. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,

 15. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

§ 4

 

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności :

  1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

  2. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

  3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy BHP i ppoż.,

2. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

 

 

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

 2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

 3. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

  1. rodzicami dzieci,

  2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,

  3. placówkami doskonalenia nauczycieli,

  4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

  5. organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

 1. dziecka,

 2. rodziców dziecka,

 3. nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem,

 4. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formie:

 1. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

 2. porad i konsultacji.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

 1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5.

 2. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4.

 3. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.

Porady i konsultacje dla dzieci oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

 

 1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci oraz rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień, a także zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.

 2. Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 3. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.

 

 1. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do obowiązków zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

 2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, tworzy dyrektor.

 3. Zespół tworzony jest dla:

 1. dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,

 2. dziecka, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą.

 1. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.

 2. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy szczególne.

 

 

Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka,

 2. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 3. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

 

 

 

Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

 1. prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej i pisma,

 2. diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym dzieckiem,

 3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci,

 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,

 5. współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.

 

 1. organizuje dla dzieci nieodpłatnie zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

 2. Zgodnie z ustawą o Systemie oświaty z późniejszymi zmianami na wniosek rodziców, przedszkole organizuje dla dzieci zajęcia religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię, mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

 3. W sprawowaniu opieki nad wychowankiem, konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dzieci mogą być również odbierane przez osoby dorosłe upoważnione przez rodziców bądź opiekunów lub np. rodzeństwo w wieku od 18 roku życia ( zgodnie z art. 11 Kodeksu Cywilnego pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletniości).

 4. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i kształcenie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

 

 

 

§ 5

 

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednej lub więcej nauczycielek pracujących w układzie godzin podanych w arkuszu organizacyjnym

 2. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

 3. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem placówki ma możliwość wyrażania opinii na temat doboru nauczyciela w oddziale dziecięcym. Ostateczną decyzję doboru nauczyciela dokonuje dyrektor.

 

 

 

III. ORGANY PRZEDSZKOLA

 

 

§ 6

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z późniejszymi zmianami, organami przedszkola są:

 1. Dyrektor przedszkola.

 2. Rada Pedagogiczna.

 3. Rada Rodziców.

 

 

§ 7

 

 1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.

 2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

 4. Dyrektor w szczególności decyduje o sprawach:

  1. Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola,

  2. Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom innym pracownikom placówki.

 5. Zadania dyrektora Przedszkola są następujące:

  1. kieruje bieżącą działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

  2. sprawuje nadzór pedagogiczny, min. opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan, prowadzi hospitacje zajęć prowadzonych przez nauczycieli przedszkola, dokonuje oceny nauczycieli

  3. sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci przez działania prozdrowotne.

  4. ponosi pełną odpowiedzialność za BHP na placówce oraz zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy, BHP, ppoż.

  5. wyznacza pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji dzieci i pracowników,

  6. jeżeli przerwa w działalności przedszkola trwa co najmniej 2 tygodnie – dokonuje kontroli obiektu należącego do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z obiektu. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują biorące w nim udział; kopie protokołu przekazuje się organowi prowadzącemu,

  7. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Przedszkola,

  8. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

  9. zapewnia bezpieczeństwo dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

  10. współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi.

  11. podejmuje decyzję o objęciu dziecka zajęciami specjalistycznymi w zależności od potrzeb i terminie zakończenia tych zajęć,

  12. dyrektor przewodniczy Radzie Pedagogicznej i przedstawia jej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym ogólne wnioskiwynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

.

  1. Dyrektor prowadzi dokumentację kancelaryjno – archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ł) Dyrektor na wniosek nauczyciela lub nauczycieli dopuszcza do użytku Program Wychowania Przedszkolnego i podaje go do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca. Program obowiązuje od nowego roku szkolnego. Zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

  1. Dyrektor przedszkola zapewnia prawidłowy przebieg stażu poprzez:

- umożliwienie obserwacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, imprez i uroczystości przedszkolnych prowadzonych w placówce;

- udział w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z planu rozwoju zawodowego lub potrzeb placówki.

 

  1. Rada Pedagogiczna:

   1. Jest kolegialnym organem przedszkola.

   2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

   3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.

   4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są według harmonogramu lub w miarę bieżących potrzeb.

   5. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

 • zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

 • Rada Pedagogiczna spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego oraz podręczników ustala w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców odpowiednio Zestaw Programów Wychowania Przedszkolnego i Zestaw Podręczników – biorąc pod uwagę możliwości dzieci

 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów programów autorskich,

 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 • przygotowanie projektu Statutu Przedszkola.

   1. Rada pedagogiczna opiniuje:

 • przyjęcie lub skreślenie dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkolnego,

 • projekt planu finansowego, wniosków o nagrody i wyróżnienia,

 • przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi.

   1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

   2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

   3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora.

   4. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności / zał. nr 1 /

 

 

§ 8

 

 1. Rada Rodziców:

  1. jest społecznie działającym organem na rzecz placówki,

  2. współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole,

  3. uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki oraz zaspokajania potrzeb dzieci,

  4. Rada Rodziców opiniuje Przedszkolny Zestaw Programów Wychowania Przedszkolnego i Przedszkolny Zestaw Podręczników,

    1. w celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł,

    2. wyboru członków do Rady Rodziców dokonuje się w wyborach na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców ,

    3. Rada Rodziców ustala regulamin swojej działalności / zał. nr 2 /.

    4. Rada Rodziców powinna liczyć co najmniej 6 osób,

    5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego,

    6. zebrania Rady Rodziców są protokołowane,

    7. w posiedzeniu Rady Rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor placówki,

    8. do udziału w posiedzeniach zapraszane mogą być inne osoby z głosem doradczym,

    9. powstanie Rady Rodziców pierwszej kadencji organizuje dyrektor przedszkola na wniosek następujących podmiotów:

- Rady Pedagogicznej

- Rady Rodziców.

 

 

§ 9

 

W przedszkolu, dyrektora (podczas jego nieobecności) zastępuje wyznaczony przez organ prowadzący (wg rozporządzenia Burmistrza) nauczyciel tego przedszkola.

 

§ 10

 

 1. Organy przedszkola współdziałając ze sobą:

 • Dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swojej kompetencji określanych ustawą i zawartych szczegółowo w statucie przedszkola.

 • Zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą.

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki i kształcenia dzieci:

 • nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają im rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju,

 • przedszkole organizuje dni otwarte/uroczystości i spotkania okolicznościowe/,

 • zebrania ze wszystkimi rodzicami organizowane są w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,

 • rodzice mają prawo znać zadania wynikające z rocznego planu pracy przedszkola,

 • rodzice mogą przekazywać organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinie na temat pracy przedszkola z zachowaniem drogi służbowej.

 1. Spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

 

§ 11

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.

 2. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na prowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo-gospodarczych.

 3. Publiczna forma wychowania przedszkolnego, zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej, która realizowana jest w przedszkolu w godzinach 7.30-12.30.

 

 

 

§ 12

 

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.

 2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

 3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

 • czas pracy poszczególnych oddziałów,

 • liczbę dzieci w oddziałach,

 • liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

 • ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,

 • terminy przerw w pracy przedszkola.

 1. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczna na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 1. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:

a/ co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczycielki)

b/ co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci co najmniej ¼) spędzają na placu zabaw, w parku itp.

c/ najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego

d/ pozostały czas – 2/5 nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tym czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 

 

 

 

 

 

§ 13

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku np. 3-4 latki, 5-6 latki.

 2. Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.

 3. Liczba dzieci w oddziale powinna kształtować w przedziale od 15 do 25 dzieci.

 4. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 140

 5. W przedszkolu łącznie jest 6 oddziałów.

 6. Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje Dyrektor przedszkola po wnikliwym zbadaniu sprawy oraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy rozkład architektoniczny przedszkola jest właściwy do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego oraz po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej określającego poziom rozwoju psychicznego dziecka i stan zdrowia.

 

 

§ 14

 

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 2. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 3. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu.

 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

 2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. kryteria podstawowe mające jednakową wartość – 900 punktów

- wielodzietność rodziny kandydata – troje i więcej dzieci;

- niepełnosprawność kandydata;

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. kryteria dodatkowe:

- oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracujących – 50 punktów

- jeden rodzic/opiekun prawny kandydata pracujący – 20 punktów

- posiadanie przez kandydata orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego – 40 punktów

- rodzeństwo kandydata w placówce pierwszego wyboru – 10 punktów

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego lub jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone jako dodatkowe pkt 5 ppkt b).

 2. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

 1. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych komisja rekrutacyjna ds. rejestracji elektronicznej;

 2. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola.

 1. Informacje dotyczące dzieci nieprzyjętych w danym roku szkolnym do przedszkola, przekazywane przez dyrektora przedszkola zawierają:

 1. Imię, nazwisko, datę urodzenia dziecka oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 2. Imiona rodziców;

 3. Adres miejsca zamieszkania rodziców dziecka.

 1. Wniosek zawiera:

 1. Imię, nazwisko, datę urodzenia dziecka oraz numer PESEL dziecka,  w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 2. Imiona i nazwiska rodziców kandydata;

 3. Adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata;

 4. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają;

 5. Wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych;

 1. Do wniosku dołącza się :

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów o których mowa w pkt 5 ppkt a;

 2. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

 3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

 4. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka;

 5. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 

 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może wystąpić do burmistrza o zweryfikowanie informacji zawartych w oświadczeniach..

 

 1. Szczegółowe zasady rekrutacji dziecka do przedszkola ujęte są w regulaminie rekrutacji (załącznik nr 3).

 

 

 

§ 15

 

  1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

   1. systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole,

   2. nieobecności dziecka przez okres 1 miesiąca i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola,

   3. zatajenia przez rodziców choroby dziecka, która może stwarzać dla niego lub innych dzieci poważne zagrożenie bezpieczeństwa,

   4. przejawiania przez dziecko szczególnej agresji stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa pozostałym wychowankom,

   5. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

2. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji

Opisanej powyżej dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania:

a/ zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z

przedszkolem w zakresie korekcji zachowań dziecka,

b/ zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią pomoc,

c/ zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zaistniałym

problemie oraz o zamiarze skreślenia dziecka z listy przedszkolaków,

d/ zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie.

 

 

§ 16

 

 1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o realizację zadań zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 2. Nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem dobierają program wychowania przedszkolnego dopuszczony przez dyrektora Przedszkola lub mogą opracować samodzielnie własny program.

 3. Kryteria doboru programu wychowania przedszkolnego powinny uwzględnić potrzeby i możliwości dzieci.

 4. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 5. Na podstawie programu nauczyciele opracowują dwutygodniowe plany pracy. Plany pracy obejmują zadania zawarte w programie oraz określają dostosowane do nich formy i metody pracy z uwzględnieniem warunków, potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków.

 6. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 7. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić

 • z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 min.

 • z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 min.

 1. Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy.

 

 

§ 17

 

 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

 • 6 sal dziennego pobytu,

 • kuchnię,

 • pomieszczenia administracyjno-gospodarcze i sanitarne

 • szatnię

 1. Dzieci maja możliwość codziennego korzystania z placu zabaw , z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

 2. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci na placu zabaw.

 

 

 

 

 

V. WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

 

§ 18

 

 1. Opieką obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 3. Dziecko, któremu odroczono realizacje obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 4. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

  1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo -wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

  2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

  3. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

  4. poszanowania jego godności osobistej,

  5. poszanowania własności,

  6. opieki i ochrony,

  7. partnerskiej rozmowy na każdy temat,

  8. akceptacji jego osoby.

   1. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.

   2. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie we wrześniu, na początku roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. RODZICE

 

§ 19

 

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

  1. Przestrzeganie niniejszego statutu,

  2. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

  3. Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców

  4. W sprawowaniu opieki nad wychowankami, konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dzieci mogą być również odbierane przez osoby dorosłe upoważnione przez rodziców ( zał. nr 4) lub opiekunów lub np. rodzeństwo od 18 roku życia

  5. Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

  6. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

2a) Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola jest zobowiązana

przekazać je pracownikowi przedszkola. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole

Rodzic przejmuje odpowiedzialność w momencie odebrania dziecka od pracownika przedszkola.

b) Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z

rodziców musi być poświadczona przez orzeczenie sądowe.

 1. Przedszkole może odmówić wydania dziecka gdy stan osoby

zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

d) O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać

niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji

przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

  1. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola

Nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka (prawnych opiekunów).

  1. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami nikt nie odpowiada, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu przez 1 godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami.

  2. Szczegółowe zasady w w/w przypadkach określa odrębna procedura: „szczegółowa procedura postępowania pracowników przedszkola w sytuacji gdy wystąpi podejrzenie, iż rodzic lub opiekun odbierający dziecko jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających”

 

3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do:

 1. Zgłoszenia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,

 2. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,

 3. Informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku spełniania rocznego przygotowania przedszkolnego za granicą bądź przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce,

 4. Zapewnienia dziecku warunków określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust 7a UoSO – w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym.

 1. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca co najmniej 50%.

 

 

 

 

§ 20

 

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 2. Rodzice mają prawo do:

  1. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

  2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

  3. uzyskiwaniu porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

  4. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

  5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczna poprzez swoje przedstawicielstwa, Radę Rodziców.

 

 

§ 21

 

1. W sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka wzywane jest pogotowie. Jednocześnie o zdarzeniu informowani są rodzice.

2. Wprzedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków, skoro dziecko wymaga podania leku można przyjąć, że jest ono chore a zatem nie powinno uczęszczać do przedszkola

 1. Wyjątek – choroby przewlekłe – w szczególnie uzasadnionych przypadkach lek powinien podać rodzic lub osoba pisemnie prze niego upoważniona. Rodzice powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie określające nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia.

 1. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie (poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach).

 2. W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną.

 3. W innych uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia dziecka) przedszkola wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszą dziecku.

 

 

§ 22

 

,Przedszkole współpracuje z rodzicami stosując następujące formy :

 1. zebrania grupowe,

 2. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem,

 3. kąciki dla rodziców,

 4. zajęcia otwarte, dni otwarte,

 5. uroczystości przedszkolne z udziałem członków rodziny dzieci

 

 

 

 1. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

 

§ 23

 

 

  1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy na podstawie mianowania, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi przedszkola informację z Krajowego Rejestru Karnego.

  2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

  3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

   1. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

   2. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

   3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

   4. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

   5. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów oraz w czasie zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole.

   6. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną,

   7. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

   8. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę o estetykę pomieszczeń,

   9. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

   10. współdziałanie z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców ( prawnych opiekunów ) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

   11. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

   12. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

   13. czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

   14. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,

   15. realizacji innych zadań zaleconych przez dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

   16. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem i na końcu roku szkolnego poprzedzającego możliwe rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciel przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). W oparciu o wyniki diagnozy nauczyciel opracowuje i realizuje indywidualny dla każdego dziecka program wspomagania i korygowania rozwojudziecka.

4. Nauczyciel obowiązany jest:

a) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w trakcie pobytu w przedszkolu

 1. wspierać każde dziecko w jego rozwoju

 2. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego

 3. kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunki dla każdego człowieka

 4. dbać o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów

 5. do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rad Pedagogicznych, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci i ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

5.Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w § 23 ust 4.

 

 

 

 

§ 24

 

  1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

   1. poznania i ustalania potrzeb rozwojowych ich dzieci,

   2. ustalania form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

   3. włączenie ich w działalność przedszkola

 

 

§ 25

 

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.

 

 

 

§ 26

 

Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

 

 

§ 27

 

  1. Liczbę pracowników przedszkola ustala organ prowadzący przedszkole zależnie od stopnia organizacyjnego i potrzeb placówki poprzez zatwierdzenie projektu organizacyjnego na dany rok szkolny.

  2. W przedszkolu są zatrudnieni pracownicy w charakterze:

   • intendenta

   • kucharki

   • pomocy kuchennej

   • pomocy nauczyciela

   • woźnej

   • konserwatora

 

Intendent obowiązany jest do:

 

 • zaopatrywanie przedszkola w żywność, sprzęt, środki czystości, artykuły biurowe itp. zapewniające właściwy rytm pracy placówki zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,

 • właściwego prowadzenia dokumentacji związanej z żywieniem w tym także dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • wspólnie z personelem kuchni planowanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami,

 • przestrzegania stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie; właściwego ich przechowywania,

 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni ( przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości ),

 • nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez personel obsługowy,

 • wykonywania innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji przedszkola.

 

 

 

Kucharka obowiązana jest do:

 

 • uczestniczenia w planowaniu jadłospisów i przygotowania według niego posiłków,

 • pobierania produktów spożywczych z magazynu w odpowiednich ilościach, kwitowanie ich odbioru oraz dbanie o racjonalne ich zużycie,

 • przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem,

 • przestrzeganie zasad technologii i estetyki przygotowania posiłków, wydawanie ich o wyznaczonych porach,

 • przygotowania i przechowywania próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,

 • dbanie o wzorową czystość w kuchni i pomieszczeniach przyległych, sprzętów i naczyń oraz odzieży ochronnej,

 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora i intendenta związanych z organizacją pracy w przedszkolu.

 

 

 

Pomoc kuchenna obowiązana jest do:

 

 • prawidłowego wykonywania obróbki wstępnej warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków ( mycie, obieranie, czyszczenie ),

 • przygotowanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędnego gospodarowania artykułami spożywczymi,

 • pomocy w porcjowaniu i wydawaniu posiłków,

 • utrzymania czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad higieniczno – sanitarnych,

 • odpowiedniego eksploatowania i mycia naczyń ( wyparzania ) oraz sprzętu kuchennego,

 • doraźnego zastępowania kucharki w przypadku jej nieobecności,

 • wykonywania innych poleceń dyrektora, intendenta i kucharki związanych z organizacją pracy przedszkola.

 

Pomoc nauczyciela obowiązana jest do:

 

 • spełniania czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci zleconych przez nauczyciela danej grupy,

 • utrzymywania czystości w przydzielonych pomieszczeniach oraz dbanie o sprzęt i rzeczy znajdujące się w tych pomieszczeniach,

 • udziału w przygotowaniu pomocy do zajęć,

 • wykonywania innych poleceń dyrektora i nauczyciela związanych z organizacją pracy przedszkola.

 

Woźna obowiązana jest do:

 

 • utrzymania w czystości przydzielonych pomieszczeń, dbałość o powierzony sprzęt, rośliny,

 • rozdawania właściwych porcji posiłków w przydzielonej grupie,

 • dbanie o estetykę podawania posiłków,

 • pomocy w czynnościach obsługowych i opiekuńczych w stosunku do dzieci zleconych przez nauczyciela danej grupy,

 • dbania o czystość pościeli i ręczników przeznaczonych dla dzieci,

 • właściwego zabezpieczania, przechowywania i korzystania z wydawanych środków do utrzymania czystości,

 • wykonywania innych czynności zleconych przez dyrektora, nauczyciela i intendenta wynikające z organizacji przedszkola,

 • otwierania i zamykania przedszkola.

 

 

 

Konserwator :

 

 • dokonywania drobnych napraw sprzętów, zabawek i urządzeń przedszkolnych,

 • dbania o stan urządzeń technicznych w placówce,

 • zgłaszania intendentce lub dyrektorowi poważnych usterek,

 • podejmowania doraźnych, niezbędnych środków dla zabezpieczenia placówki przed wadliwym funkcjonowaniem urządzeń,

 • wykonywanie innych poleceń dyrektora, intendenta związanych z organizacją pracy w przedszkolu.

 

3. Szczegółowe zadania pracowników przedszkola określa przydział

czynności zawarty w teczkach akt osobowych.

 

 

 

VIII. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

 

 

§ 28

 

 1. Przedszkole jest finansowane jest z budżetu gminy oraz dochodów własnych.

 2. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe.

 3. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy, którego projekt przygotowuje dyrektor placówki.

 4. Plan finansowy zatwierdza Burmistrz.

 

 

§ 29

 

Dyrektor przedszkola działa jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań w wysokości kwot określonych w planie finansowym i ponosi za nie odpowiedzialność wobec Burmistrza.

 

§ 30

 

Obsługa finansowo-księgowa przedszkola jest wykonywana przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach ul. Ligocka 1.

 

 

 

    1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 31

 

  1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

  2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

 

§ 32

 

Statut zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu: 13 lutego 2014r

 

 

 

 

Członkowie Rady Pedagogicznej Podpisy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

§ 31

 

 1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

 

§ 32

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

§ 33

 

 1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

 2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

 3. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

  1. rodzicami dzieci,

  2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,

  3. placówkami doskonalenia nauczycieli,

  4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

  5. organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

 

§ 34

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

 1. dziecka,

 2. rodziców dziecka,

 3. nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem,

 4. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

 

 

 

 

 

 

§ 35

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formie:

 1. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

 2. porad i konsultacji.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

 

§ 36

 

 1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5.

 2. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4.

 3. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.

 

 

§ 37

 

Porady i konsultacje dla dzieci oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

 

 

§ 38

 

 1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci oraz rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień, a także zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.

 2. Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 3. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 39

 

 1. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do obowiązków zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

 2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, tworzy dyrektor.

 3. Zespół tworzony jest dla:

 1. dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,

 2. dziecka, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą.

 1. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.

 2. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy szczególne.

 

§ 40

 

Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka,

 2. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 3. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

 

 

§ 41

 

Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

 

 1. prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej i pisma,

 2. diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym dzieckiem,

 3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci,

 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,

 5. współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.