Rekrutacja 2019/2020

Szanowni Państwo,
Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym


Chcąc zapewnić swojemu dziecku kontynuację edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce, w roku szkolnym
2019/2020, należy wypełnić Deklarację pozostania w przedszkolu i złożyć ją w przedszkolu, do którego dziecko
obecnie uczęszcza najpóźniej do dnia 21 lutego 2019 r.


Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola po raz pierwszy a także rodzice, którzy chcą zmienić
dotychczasowe przedszkole dla swojego dziecka, będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do wybranego
przedszkola na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji.


Rekrutacja rozpocznie się 1 marca 2019 r. i wzorem lat ubiegłych prowadzona będzie elektronicznie.
Rejestracja elektroniczna umożliwi Państwu zaoszczędzenie czasu na poszukiwanie przedszkola dla swoich dzieci oraz
usprawni gminie Czechowice - Dziedzice przeprowadzanie procesu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Od 1 marca bieżącego roku zostanie uruchomiona strona internetowa http://zapisy.ppczechowice.pl gdzie będzie
zamieszczony formularz „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” oraz informator zawierający ofertę wszystkich
publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się w naszej gminie
a także regulamin rekrutacji.
Za pomocą tej strony będziecie Państwo mogli w domu przez Internet wybrać przedszkole lub oddział przedszkolny
w szkole podstawowej, wypełnić „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” i wybrać maksymalnie trzy przedszkola
/oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru.
Państwo, którzy nie posiadają dostępu do Internetu powinni w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru pobrać „Kartę
zgłoszenia dziecka do przedszkola”, wypełnić ją i złożyć w placówce pierwszego wyboru, która wprowadzi Kartę do
systemu elektronicznego rejestru.
We wszystkich przedszkolach/szkołach z oddziałami przedszkolnymi gminy Czechowice-Dziedzice, będą obowiązywać
w ramach rekrutacji takie same kryteria przyjęć określonych w regulaminie rekrutacji.
Do przedszkola z oddziałami integracyjnymi będą przyjmowane dzieci niepełnosprawne zgodnie z zasadami
określonymi w regulaminie rekrutacji przedszkola z oddziałami integracyjnymi, pod warunkiem przedstawienia przez
rodziców orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Dokonanie zapisu
dziecka do przedszkola, które prowadzi oddziały integracyjne jest równoważne ze zgodą na uczęszczanie dziecka do
oddziału integracyjnego.
Rejestracja dzieci na rok szkolny 2019/2020 prowadzona będzie od 1 do 31marca 2019 r. W późniejszym terminie
zapisy będą możliwe w miarę wolnych miejsc.
Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z proponowanego rozwiązania jakim jest system elektronicznej
rejestracji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Należy podkreślić, że system
w pełni chroni dane, które się w nim znajdują.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wszelkie informacje uzyskacie państwo w publicznych przedszkolach oraz
publicznych szkołach podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne, a także w Zespole Obsługi Placówek
Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach.


Etap I – informator
Na stronie internetowej http://zapisy.ppczechowice.pl dostępnej dla rodziców od 1 marca 2019 r. zamieszczony
będzie informator zawierający ofertę przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w gminie Czechowice –
Dziedzice. Rodzice będą mieli możliwość przeglądania ofert placówek, w których znajdują się takie informacje jak:
dane teleadresowe przedszkola, liczba miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, liczba wolnych miejsc, na które
dana placówka przeprowadza nabór, godziny działania przedszkola oraz realizacji podstawy programowej.


Etap II - rejestracja
1. Wprowadzenie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” do systemu przez rodziców lub placówkę
Drugi etap rejestracji będzie obejmował wprowadzenie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” do systemu.
Będą dwa sposoby wprowadzania kart:
a) pierwszy sposób: Rodzic może wypełnić „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” elektronicznie poprzez stronę
http://zapisy.ppczechowice.pl, a następnie wydrukować kartę zapisu i dostarczyć ją do przedszkola pierwszego
wyboru (czyli do przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli do których rodzic
dziecka stara się o jego przyjęcie).
Do momentu potwierdzenia karty zapisu przez właściwe przedszkole, logując się do systemu za pomocą numeru
PESEL dziecka oraz wygenerowanego przez system hasła, Rodzic będzie miał możliwość przeglądania zawartych
w niej danych (nie ma możliwości edycji wprowadzonych danych).
b) drugi sposób: Przedszkola /szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi wprowadzają karty do zapisu do
systemu. Oznacza to, że Rodzic wypełnia papierową „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” i składa ją
w przedszkolu/ szkole pierwszego wyboru (czyli w przedszkolu/szkole znajdującym się na pierwszym miejscu na
liście placówek, do której rodzic dziecka stara się o jego przyjęcie).
Przedszkole/szkoła pierwszego wyboru wprowadzi „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola do systemu.
Karty zapisu w wersji papierowej będą dostępne w każdym przedszkolu miejskim i publicznej szkole
podstawowej prowadzącej oddział przedszkolny. Rodzic, którego kartę zapisu dziecka wprowadza do systemu
przedszkole/szkoła, może otrzymać od placówki hasło dostępu do systemu i w każdej chwili będzie miał
możliwość sprawdzenia poprawności danych w systemie.
2. Potwierdzenie rejestracji przez rodzica w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
Jeżeli rodzic wypełniał „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” za pośrednictwem strony internetowej, to jego
dziecko zostanie zapisane w systemie. Rodzic z wersją papierową „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” będzie
musiał udać się do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru i potwierdzić zgłoszenie dziecka nie później niż do
1 kwietnia 2019 r.
3. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi
Kolejnym etapem jest wstępna automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, która rozpocznie się po 1 kwietnia 2019 r. Oznacza to, iż system będzie przydzielał dzieci
do przedszkoli/szkół z oddziałami przedszkolnymi na podstawie kryteriów naboru (rodzice oznaczają w karcie zapisu,
które z kryteriów spełnia ich dziecko). W tym czasie system zostanie zablokowany w celu przeprowadzenia
wstępnej rekrutacji.
Do 10 kwietnia 2019 r. przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi wywieszą listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Ostateczne ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych nastąpi do 30 kwietnia 2019 r.
5. Potwierdzenie przyjęcia dziecka do przedszkola
Do 26 kwietnia 2019 r. rodzice pisemnie potwierdzają wolę zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do którego dziecko
zostało zakwalifikowane. Braku takiego potwierdzenia będzie równoznaczny z wykreśleniem dziecka z listy dzieci
przydzielonych przez system do placówki. Rodzice, którzy rezygnują z miejsca w przedszkolu mają obowiązek
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora.
6. Informacje o wolnych miejscach w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych .
Rodzicom dzieci, które nie zostały przydzielone do żadnego z przedszkoli/szkoły znajdujących się na karcie zapisu,
zostaną wskazane placówki, które mają wolne miejsca i mogą przyjąć dziecko.


Dokonując rejestracji Rodzic wyraża zgodę na przetwarzanie ujawnionych w ten sposób danych na cele związane
z rekrutacją. Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, Dyrektorzy Przedszkoli Publicznych oraz Dyrektorzy
Szkół Podstawowych z oddziałami przedszkolnymi są administratorami danych osobowych zawartych w „Kartach
zgłoszenia dziecka do przedszkola” i gwarantują ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującym prawem.